Šperos.lt > Vadyba > Kokybės vadyba > Kokybės vadybos šperos
Kokybės vadybos šperos

(9 darbai)

Kokybės vadybaKokybės samprata, turinys ir reikšmė firmos valdyme ir tarptautinėje prekyboje. Kokybė. Kokybės rodikliai. Tarptautinis ir nacionalinis standartizavimas. Standarizavimo institucijos. Standartų žymenys ir rūšys. Kokybės kilpa. Kokybės atitikties įvertinimas ir sertifikavimas. Atitiktis. Atitikties laidavimas. Tarptautiniai komerciniai matų vienetai. Procesai įmonėje. Planavimo procesas. Įmonės kokybės veiklos įvertinimas. Reikalavimai procesams. Išlaidų kategorijos. Ekonominiai kokybės atitikimo modeliai. Kokybės planavimas. Kokybės politika. Kokybės tikslai. Kokybės apmokymai. Kokybės gerinimas. Gerinimo programų sudarymas. Ryšiai su tiekėjais. Kokybės kultūra. Skaityti daugiau
Kokybės vadyba (16)Kokiais požiūriais vertiname kokybę? Kaip jūs suprantate visuotinės kokybės esmę? Išvardinkite visuotinės kokybės vadybos sudedamąsias dalis. Ar reikia gerinti labai gerai veikiančios įmonės veiklą? Kurie F. Tayloro mokslinės vadybos teiginiai laikytini visuotinės kokybės vadybos užuomazgomis, o kurie neigiamai veikia kokybę? Kuri klasikinės vadybos mokyklos atstovė pagrindė komandinio darbo naudą? Apibūdinkite elgsenos (bihevioristinės) vadybos mokyklos vaidmenį kelyje į visuotinės kokybės vadybą? Išryškinkite moderniausių vadybos koncepcijų (sisteminio požiūrio, situacinio požiūrio, dinamiškų santykių požiūrio) sąsajas su visuotinės kokybės vadyba? Kuo skiriasi organizacijų perprojektavimas nuo visuotinės kokybės vadybos? Kada organizaciniu požiūriu buvo lengviau pasiekti gerą kokybę – pirmykštėje bendruomeninėje santvarkoje ar šiuo metu ? Kokių šiuolaikinių kokybės vadybos metodų randame senovės Kinijoje? Kokiomis aplinkybėmis formavosi visuotinės kokybės vadybos koncepcija? Pateikite pavyzdžių apie teigiamą kokybės vadybos poveikį šalių ekonomikos raidai. Kaip pasikeičia valstybių valdymo institucijų veikla, įgyvendinus visuotinę kokybės vadybą (VKV)? Koks produktų kokybės lygis Europos Sąjungoje (ES), palyginti su kitų žemynų šalimis? Kas yra Europos Sąjungos (ES) kokybės platforma? Kokiomis idėjomis pagrįsta Europos kokybės vizija? Kokiomis aplinkybėmis atsirado tikslios kokybės kontrolės būtinybė? Kuo pasižymi statistiniai kokybės valdymo metodai. Kokie pagrindiniai E. Demingo kokybės vadybos principai. Koks K. Ishikawos indėlis į kokybės vadybos plėtrą. Kurioje produkto gyvavimo ciklo dalyje kokybės vadybos klausimus sprendė G. Taguchi? Koks P. Crosby idėjų ryšys su ekonomika. Kuo svarbios J. Haringtono rekomendacijos. Kokią įtaką kokybės vadyba turės XXI amžiuje? Kokie pagrindiniai kokybės vadybos raidos bruožai XXI amžiuje? Kurios vadovavimo rūšys geriausiai tinka visuotinės kokybės vadyboje. Kokiais būdais vadovai turėtų puoselėti kokybę? Suformuluokite fakulteto, kuriame studijuojate, misiją. Suformuluokite fakulteto, kuriame studijuojate, viziją. Kodėl verslo strateginis planavimas ir strateginis kokybės planavimas privalo būti sinonimai? Kokius žinote organizacijos kokybės strateginių siekių lygmenis? Su kuriuo visuotinės kokybės vadybos kūrėju susijęs Japonijos kokybės apdovanojimas ir kodėl? Kaip organizuojami Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) Malcolm Baldrige Nacionalinio kokybės apdovanojimo konkursai? Kas įteikia apdovanojimus? Kokiais kriterijais pagrįstas Europos kokybės vadybos fondo tobulumo modelis? Išsiaiškinti organizacijos veiklos tobulinimo mechanizmą, vartojant Europos kokybės vadybos fondo tobulinimo modelį. Kuo skiriasi Demingo prizo, Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) Malcolm Baldrige Nacionalinio kokybės apdovanojimo ir Europos kokybės vadybos fondo tobulumo modeliai? Kas gali būti organizacijos suinteresuotoji šalis? Paaiškinkite atskirų suinteresuotųjų šalių poreikius ir lūkesčius, adresuotus organizacijai. Apibrėžkite pagrindinius vartotojų tipus, su kuriais susiduria organizacija. Paaiškinkite vartotojų lūkesčių patenkinimo produktais schemą. Kokiu atveju pagal šią schemą vartotojai bus patenkinti, nepatenkinti ir labai patenkinti? Kaip elgtis su nepatenkintais vartotojais? Kokį vaidmenį vaidina vidinių vartotojų patenkinimui vidinių barjerų naikinimas? Kas tie barjerai ir kaip juos panaikinti? Kokią žalą gali padaryti nepatenkinti vartotojai? Kokie yra vartotojų patenkinimo tyrimo metodai? Kaip matuoti vartotojų poreikių patenkinimo lygį atskiroje organizacijoje? Kokius žinote vartotojų patenkinimo tyrimo modelius šalies mastu? Kokios yra svarbiausios produktų kategorijos? Paaiškinkite, kuo vertingas kokybės funkcijos išskleidimo metodas? Iš ko susideda kokybės funkcijos išskleidimo matricų sistema? Kas yra kokybės namas? Kokia vartotojų poreikių ir naudos matricos funkcija? Kokie duomenys pateikiami planavimo matricoje? Kas įvyktų, jeigu produkto kūrimo procese nebūtų techninės koreliacijos matricos? Paaiškinkite santykių matricos svarbą. Kurioje matricoje ir kaip pateikti duomenys parodo, ar kuriamasis produktas bus konkurencingas? Apibūdinkite sistemos dizaino, parametrų dizaino ir tolerancijų dizaino turinį. Kas yra nominali parametro reikšmė ir tolerancijos? Kuo skiriasi tradicinė parametro atitikimo specifikacijoms nuostolio funkcija nuo Taguchi praradimų funkcijos? Kokie Kaizen nuolatinio tobulinimo filosofijos privalumai, palyginti su inovacijomis? Kokie yra Shewharto-Demingo ciklo žingsniai? Kas yra reaktyvinis tobulinimas? Išvardykite reaktyvinio tobulinimo žingsnius. Kurią iš daugelio kokybės problemų reikia išspręsti pirmiausia? Kokia rodiklių rūšis naudojama procesų valdymo atveju? Kokie rodikliai naudojami reaktyvinio tobulinimo atveju? Kokie rodikliai naudojami proaktyvinio tobulinimo metodologijoje? Kokie duomenų rinkimo metodai rekomenduojami proaktyviniame tobulinime? Palyginkite kiekybinių ir kokybinių duomenų privalumus ir trūkumus. Kuo pranašesni Kawakita principai, palyginti su tradiciniais rinkos tyrimo metodais? Kas yra "žuvų akvariumo" principas? Kokia jo esmė? Kas atsirado anksčiau: visuotinės kokybės vadyba ar kokybės kaštų sąvoka? Išvardinkite specialistus, daug prisidėjusius prie kokybės kaštų vertinimo ir apskaitos. Ar dideli kokybės kaštai imant visą kaštų apimtį? Kaip klasifikuojami kokybės kaštai? Paaiškinkite kaštų kategorijos esmę, turinį. Kuriai kaštų kategorijai nereikia gailėti pinigų ir kodėl? Kodėl svarbu kuo anksčiau pašalinti kokybės keblumus? Kodėl dalis kaštų vadinami nematerialiais kaštais? Ar yra svarbūs tokie kokybės kaštai, jeigu jie neturi nei piniginės, nei laiko išraiškos? Kokie svarbiausi kokybės kaštų apskaitos sunkumai? Paminėkite šalis, kurios įgyvendino visuotinę kokybės kaštų apskaitą. Ką reiktų padaryti, kad kokybės kaštų apskaita būtų pripažinta visose organizacijose? Kuo žmogiškieji ištekliai pranašesni už kitas išteklių rūšis? Kas yra organizacijos kultūra? Paaiškinkite organizacijos kokybės kultūros sąvoką. Kokie yra organizacijos kultūros tyrimo metodai? Kaip pakeisti organizacijos kultūrą į kokybės vadybos kultūrą? Kodėl komandinis darbas pranašesnis už individualų? Kuo vertingas organizacijai darbuotojų įgaliojimas? Kaip išspręsti visuotinės kokybės vadyboje komandinio darbo narių psichologinio sutapimo problemą? Ko reikia, kad komandinis darbas būtų gyvybingas? Kokios yra komandinio darbo įgyvendinimo priemonės? Kas trukdo įgyvendinti komandinį darbą? Srauto diagramos vaidmuo sprendžiant kokybės problemas. Paaiškinkite tendencijų diagramos esmę. Kuo kokybės valdymo diagrama skiriasi nuo tendencijų diagramos? Kokias žinote faktų rinkimo problemas? Kokias žinote problemų identifikavimo priemones? Kokia histogramų esmė ir kokiems tikslams jos vartojamos? Kokiomis aplinkybėmis pradėta vartoti Pareto diagrama ir kokiems tikslams ji vartojama kokybės vadyboje? Kokia proto šturmo metodo esmė? Kuo naudinga priežasčių ir pasekmių diagrama? Paaiškinkite jėgų lauko analizės metodą. Paaiškinkite sklaidos diagramos esmę. Į kuriuos veiksnius atsižvelgiama vertinimo balais metode? Pagrįskite vieningo darbų vertinimo metodo ir vieningos atlyginimo už darbą sistemos visuotinės kokybės vadyboje svarbą. Kurią darbo užmokesčio struktūrą rekomenduojama taikyti visuotinės kokybės vadyboje? Kas lemia pastoviąją darbo užmokesčio dalį? Kas lemia kintamosios darbo užmokesčio dalies dydį? Už ką mokamos premijos – vienkartiniai atlyginimai? Kokia yra 5-S esmė ir kur ji sukurta? Paaiškinkite pirmojo principo (seiri) organizacija esmę. Kaip suprantamas 5-S sistemoje principas tvarkingumas (seiton)? Kaip įgyvendinti šį principą? Paaiškinkite valymo principą (seiso). Kaip suprantama standartizacija (seiketsu) 5-S sistemoje? Kaip 5-S sistemoje aiškinamas drausmės (shitsuke) principas? Kokia 5-S sistemos principų taikymo nauda? Kodėl naudinga įgyvendinti 5-S sistemą, nors daugelis šios sistemos elementų naudojami ir įgyvendinus 5-S principų sistemos? Kodėl 5-S principų įgyvendinimas yra pirmasis žingsnis į visuotinės kokybės vadybą? Kokie yra 5-S principų įgyvendinimo etapai? Kokios direktorių valdybos funkcijos įgyvendinant visuotinės kokybės vadybą? Kokios generalinio direktoriaus funkcijos įgyvendinant visuotinės kokybės vadybą? Kaip formuoti procesų integravimo ir gerinimo grupes ir kokios jų funkcijos? Kokie padalinių veiklos gerinimo grupių uždaviniai? Kokia tikslinių grupių paskirtis? Kokiais atvejais paprastai kompanijos patiria nesėkmę įgyvendinant visuotinės kokybės vadybą? Paaiškinkite visuotinės kokybės vadybos įgyvendinimo fazes. Apibūdinkite pagrindines visuotinės kokybės vadybos įgyvendinimo nesėkmės priežastis. Išvardykite 10 sąlygų visuotinės kokybės vadybai įgyvendinti. Kokia asmeninės visuotinės kokybės vadybos esmė? Kokios jos vartojimo sritys? Koks asmeninės visuotinės kokybės vadybos įgyvendinimo nuoseklumas? Kada pasirodė pirmoji ISO 9000 serijos standartų laida ir kas buvo šių standartų pirmtakas? Kas kūrė Lietuvos kokybės vadybos standartus? Kuo skiriasi naujausia kokybės vadybos standartų versija nuo ankstesnės? Kaip standartuose paaiškinamos sąvokos: kokybė, vadybos sistema, kokybės vadyba, kokybės vadybos sistema, rezultatyvumas ir efektyvumas? Kokia yra ISO 9000:2000 kokybės vadybos standartų principų prigimtis? Išvardykite kokybės vadybos sistemų, sukurtų pagal ISO 9000-2000 standartų reikalavimus, principus. Kaip jūs suprantate procesinį požiūrį. Paaiškinkite sisteminį požiūrį į vadybą. Ar naudinga vidinė ūkiskaita organizacijų veiklai tobulinti ir kodėl naudinga ar ne? Kaip išsiaiškinti kas sukelia kokybės problemą darbuotojas ar sistema? Į kokį vadybos modelį yra panaši ISO 9000-2000 standarto struktūra? Kuri standarto ISO 9000-2000 reikalaujama procedūra užtikrina dokumentų kokybę? Kokią prasmę turi įrašų valdymo procedūra? Kokie reikalavimai šiame standarte pateikiami aukščiausio lygio vadovams? Kuo skiriasi santykiai su vartotoju naujame ISO 9000-2000 versijos standarte nuo 1994 metų redakcijos standarto reikalavimų? Kaip apibrėžiami reikalavimai infrastruktūrai? Kokia prasmė šiame standarte teikiama produkto realizavimui? Ką bendro turi "kokybės namo" techninės koreliacijos matrica su standarto reikalavimu planuoti ir valdyti produkto projektavimą? Kaip standartas apibrėžia monitoringo ir matavimo prietaisų valdymą? Kokiais tikslais atliekamas vidinis auditas? Kas turi būti pateikta koregavimo veiksmų procedūroje? Kas pasiekiama prevenciniais veiksmais ir kaip jie turi būti reglamentuoti? Kokių ir kiek standartas reikalauja procedūrų? Kokiu tikslu kuriamos kokybės vadybos sistemos pagal ISO 9001:2000 kokybės vadybos standartų reikalavimus? Kokiu būdu reikia kurti kokybės vadybos sistemas, kad jos būtų pamatas visuotinės kokybės vadybai įgyvendinti? Kas pateikiama kokybės politikoje ir kas ją turi rengti? Kas yra procedūra ir darbo instrukcija? Kas yra kokybės planas ir kokie kiti planai naudojami kokybės vadybos sistemoje? Paaiškinkite specifikacijos sąvoką. Kokiu tikslu daromi kokybės duomenų įrašai? Kokios yra aukščiausiojo lygio vadovo pareigos kuriant kokybės vadybos sistemą? Paaiškinkite projekto vadovo pareigas kuriant kokybės vadybos sistemą ir išryškinkite jam būtinas asmenines savybes, kad projektas vyktų sklandžiai. Kokios gali būti kokybės vadybos sistemų kūrimo strategijos? Išvardykite pagrindinius etapus, kuriais kuriamos kokybės vadybos sistemos. Išryškinkite problemas, su kuriomis susiduriama kuriant kokybės vadybos sistemas. Kaip jūs suprantate integruotas vadybos sistemas? Kokios sistemos integruojamos dažniausiai? Kodėl tikslinga kurti integruotas vadybos sistemas, o ne kiekvieną vadybos sistemą atskirai, pavyzdžiui, kokybės vadybos sistemą, aplinkos apsaugos vadybos sistemą, darbo saugos sistemą ir kt.? Kodėl tikslinga integruoti 5–S principus su ISO 9001:2000 kokybės vadybos standarto reikalavimais? Kas yra sertifikavimas? Kur jis taikomas? Kaip suprantate akreditavimo procedūrą ir kur ji vartojama? Kokia yra sertifikavimo proceso eiga? Ar galima sertifikavimo ženklą klijuoti prie produkto? Kiek laiko galioja išduotas kokybės vadybos sistemos atitiktį standartui patvirtinantis sertifikatas? Kaip dažnai sertifikuota sistema yra tikrinama, ar ji tenkina standarto reikalavimus? Ar leidžiama sertifikuojančios organizacijos specialistams konsultuoti organizaciją audito metu? Paaiškinkite sertifikavimo audito nuoseklumą. Skaityti daugiau
Kokybės vadyba (17)Kokybės raida, samprata. Pagrindiniai kokybės vadybos vystymosi etapai. Kokybės vadybos terminai. Standartai. Standartizacijos principai. Lietuvos standartai skirstomi rūšimis. Kokybės rodikliai, prekių ir paslaugų savybės. Verslo praktikoje prekių kokybės rodikliai skirstomi. Atitikties įvertinimas ir sertifikavimas. Sertifikavimo tikslus galima formuluoti. Su sertifikavimu susijusios problemos. Akreditavimas. Sertifikavimo funkcijos. Produktų sertifikavimo tikslai. Lietuvoje atitikties ženklai. Kokybės, aplinkos apsaugos vadybos sistemos, sertifikavimas. Kokybės sistema apima 4 dokumentų lygius. Kokybės dokumentacija. 8 kokybės vadybos principai. Aplinkosaugos vadybos sistemos elementai. Kokybės vadybos sistemų sertifikavimą skatinančios priežastys. Auditas, ženklinimas, pagrindiniai principai. Sertifikavimą sudaro šie auditai. Informacinis aplinkosaugos ženklinimas suteikia. Visuotinės kokybės vadyba. Visuotinės kokybės vadybos koncepciją sudaro daugiau nei 10 principų. Skaityti daugiau
Kokybės vadyba (8)Konkurencija ir kokybė. Kokybės ir jos vadybos sampratos. Tiekėjų ir vartotojų koncepcija. Kokybės vadybos raida. Kokybės vadybos raida ir žymiausi teoretikai. Kokybės vadybos koncepcijos. Visuotinės kokybės vadyba ir vadovavimas. Visuotinės kokybės vadyba (VKV). Kokybės vadybos principai ir efektyvus vadovavimas. Visuotinės kokybės vadyba (VKV). Proceso ir produkto koncepcijos. Proceso koncepcija. Produkto ir paslaugos koncepcijos. Kokybės vadybos sistemos ir jų modeliai. Kokybės vadybos sistemos samprata. Kokybės vadybos sistemų modeliai ir jų raida. Kokybės vadybos sistemos samprata. Kokybės vadybos sistemų modeliai ir jų raida. KVS paremtos visuotinai pripažintais tarptautiniais modeliais. Reikalavimai KVS ir AVS. ISO 9001 standartas: reikalavimai KVS. Aplinkosaugos vadybos sistemos. ISO 9001 standartas: reikalavimai KVS. KVS kūrimas, auditas ir registravimas. KVS kūrimas ir dokumentavimas. Audito supratimas ir KVS bei AVS registravimas. KVS kūrimas ir jos dokumentai. Kokybės vadybos veikla. Kokybės planavimas. Kokybės valdymas (kontrolė) ir užtikrinimas. Kokybės gerinimas. Kokybės gerinimo koncepcija. Kokybės gerinimo vadyba. Problemos, jų analizė ir sprendimai. Problemos ir jų analizė. Sprendimų modeliai. Problemos ir jų analizė. Darbuotojų dalyvavimas ir komandinis darbas. Darbuotojų dalyvavimas ir organizacijos kultūra. Komanda ir jos darbas. Darbuotojų dalyvavimas ir organizacijos kultūra. Veiklos vertinimas ir apdovanojimai. Veiklos vertinimo metodai. Veiklos gerinimo modeliai ir kokybės apdovanojimai. Veiklos vertinimo metodai. Skaityti daugiau
Kokybės valdymas (2)Prekių vartojamosios savybės. Kokybės rodiklių grupės. Visuotinės kokybės vadybos principai. Skirtumai tarp tradicinės kokybės vadybos ir visuotinės kokybės vadybos. Pagrindiniai visuotinės kokybės principai. Demingo (14) principų kaip turi būti organizuojamas darbas siekiant visuotinės kokybės politikos. Standartizacija. Standartizacijos tikslai. Standartizacijos principai. Standartizacijos lygmenys. Standartų rūšys. Lietuvos standartų rūšys. Kokybės sistemos samprata. Kokybės sistemų kūrimo tikslai. Įmonės kokybės sistemų diegimo etapai. Kokybės sistemų privalumai įmonei. Sertifikavimas ir kokybės auditas. Sertifikavimo sistemą įeinančios organizacijos ir jų funkcijos. Sertifikavimo rūšys. Produkcijos sertifikavimo tikslai. Kokybės sistemų sertifikavimą skatinančios priežastys. Kokybės sistemų sertifikavimo etapai. Problemos sertifikuojant kokybės sistemas. Kokybės auditas. Auditas atliekamas siekiant tikslų. Audito atlikimo nauda įmonei. Aplinkos kokybės vadyba. ISO 14001 standarto aplinkosaugos vadybos sistemos elementai. Aplinkosaugos vadybos sistemos standartai yra svarbūs verslui dėl tokių priežasčių. Efektyvi aplinkosaugos vadybos sistema. ISO 14000 ir EMAS standartų palyginimas. Aplinkos apsaugos vadybos sistemų diegimo motyvai. Aplinkos apsaugos vadybos sistemos diegimo sunkumai. Aplinkosauginio ženklinimo rūšys. Skaityti daugiau
Visuotinė kokybė (3)ISO 9000 kokybės vadybos principai. Visuotinės kokybės vadybos samprata. ISO 9000 taikymas Lietuvoje. ISO – 9001-9004- kokybės užtikrinimo modeliai. ISO 14000 serija. ISO 9000 serija. Lietuvos nacionalinė kokybės programa. Lietuvos standartizacijos departamentas. ISO 9000 ir ISO 14000 sistemų sertifikavimas. Kokybės politika. Lietuvos nacionaline kokybes programa. Europos kokybes politika. Penki VKV principai. Dešimt vadybos priemonių. Lietuvos nacionalinė kokybės programa. ISO 9000 ir 14000 serijos standartų skiriamieji požymiai. Įvertinti parduotuvės paslaugų kokybę pagal 5 balų skalę atsižvelgdami į vertinimo kriterijus. Kokie kriterijai reikšmingiausi? Skaityti daugiau
Visuotinės kokybės vadyba (12)Visuotinės kokybės vadybos esmė. Kokia yra darniosios plėtros koncepcijos reikšmė versle? Kokiais požiūriais vertiname kokybę? Kaip jūs suprantate visuotinės kokybės esmę? Išvardinkite visuotinės kokybės vadybos sudedamąsias dalis. Ar reikia gerinti labai gerai veikiančios įmonės veiklą? Kurie F. Tayloro mokslinės vadybos teiginiai laikytini visuotinės kokybės vadybos (VKV) užuomazgomis, o kurie neigiamai veikia kokybę? Koks F.ir L. Gilbrethų indėlis į darbo kokybės gerinimą? Kokius žinote teigiamus ir neigiamus visuotinės kokybės vadybos (VKV) H. Fordo požiūriu gamybos vadybos sistemos veiksnius? Koks Ganto indėlis į kokybės vadybą? Kurias Fayolio vadybos nuostatas aptinkame visuotinės kokybės vadyboje (VKV)? Kuri klasikinės vadybos mokyklos atstovė pagrindė komandinio darbo naudą? Ar galima aptikti visuotinės kokybės vadybos (VKV) užuomazgų M. Weberio vadybos principuose? Apibūdinkite elgsenos (biheivioristinės) vadybos mokyklos vaidmenį kelyje į visuotinę kokybės vadybą (VKV). Koks vadybos matematizavimo mokyklos santykis su visuotinės kokybės vadyba? Išryškinkite moderniausių vadybos koncepcijų (sisteminio požiūrio, situacinio požiūrio, dinamiškų santykių požiūrio) sąsajas su visuotine kokybės vadyba (VKV). Kuo skiriasi organizacijų perprojektavimas nuo visuotinės kokybės vadybos (VKV)? Kaip nustatyti ar organizacija vadovaujasi visuotinės kokybės vadybos (VKV) metodologija? Kokybės vadybos evoliucija. Kokį vaidmenį vaidino kokybės siekimas kintant civilizacijoms? Ar buvo siekiama kokybės pirmykštėje bendruomeninėje santvarkoje? Kada organizaciniu požiūriu buvo lengviau pasiekti gerą kokybę-pirmykštėje bendruomeninėje visuomenėje ar šiuo metu? Kokių šiuolaikinių kokybės vadybos metodų randame senovės Kinijoje? Ką davė žmonijai pramonės revoliucija darbo našumo ir kokybės požiūriu? Kuo vertingas ir kuo žalingas aukštas darbo pasidalijimo lygis? Pateikite pvz. apie teigiamą kokybės vadybos poveikį šalių ekonomikos raidai. Kaip pasikeičia valstybių valdymo institucijų veikla, įgyvendinus visuotinės kokybės vadybą (VKV)? Kokią kitų šalių patirtį įgyvendinant kokybės vadybą švietimo sistemoje reikėtų pritaikyti Lietuvoje? Koks produktų kokybės lygis Europos Sąjungoje (ES), palyginti su kitų žemynų šalimis? Kokios žymiausios kokybės vadybos propagavimo organizacijos Europos Sąjungoje (ES)? Kas yra Europos Sąjungos (ES) kokybės platforma? Kokia yra Europos kokybės vadybos fondo misija? Kokios yra Europos kokybės vadybos fondo veiklos kryptys? Kokia yra Europos kokybės organizacijos misija ir veiklos kryptys? Kokiomis idėjomis pagrįsta Europos kokybės vizija? Kokiomis aplinkybėmis atsirado tikslios kokybės kontrolės būtinybė? Kada kokybės kontrolė priartėjo prie kokybės valdymo? Kas tai paskatino? Kuo pasižymi statistiniai kokybės valdymo metodai? Kokie pagrindiniai E. Demingo kokybės vadybos principai? Koks K. Ishikawos indėlis į kokybės vadybos plėtrą? Kuo skiriasi Jurano metodologija nuo Demingo? Kuo žymus Sh. Shingo? Kurioje produkto gyvavimo ciklo dalyje kokybės vadybos klausimus sprendė G. Taguchi? Pagrindiniai kokybės laidavimo būdai. Patikimumo inžinerijos esmė. Bedefektės gamybos bruožai. Koks P. Crosby idėjų ryšys su ekonomika? Kuo svarbios J. Haringtono rekomendacijos? Kokią įtaką kokybės vadyba turės XXI amžiuje? Kokie pagrindiniai kokybės vadybos raidos bruožai XXI amžiuje? Visuotinės vadybos vaidmuo strateginiame planavime. Kurios vadovavimo rūšys geriausiai tinka visuotinės kokybės vadyboje? Kas yra lyderis? Kada juo tampama? Kokiais būdais vadovai turėtų puoselėti kokybę? Suformuluokite fakulteto, kuriame studijuojame, misiją. Suformuluokite fakulteto, kuriame studijuojate, viziją. Kas yra politika ir principai, kuriais vadovaujantis plėtojamas verslas? Kaip verslo politiką paskleisti visiems padaliniams ir atskiram asmeniui? Kodėl verslo strateginis planavimas ir strateginis kokybės planavimas privalo būti sinonimai? Kokius žinote organizacijos kokybės strateginių siekių lygmenis? Proceso planavimas ir objekto apibūdinimas. Vidinės informacijos rinkimas ir analizė. Išorinės informacijos rinkimas ir analizė. Objekto veiklos tobulinimas. Nepaliaujamas tobulinimas. Kodėl konkurencijos sąlygomis kompanijos dalijasi geriausia savo patirtimi? Kokia yra šeši sigma koncepcijos esmė? Su kuriuo visuotinės kokybės vadybos kūrėju susijęs Japonijos kokybės apdovanojimas ir kodėl? Demingo prizo modelis apima 10 kriterijų, pagal kuriuos vertinama kompanijos. Kaip organizuojami Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) Malcolm Baldrige Nacionalinio kokybės apdovanojimo konkursai? Kas įteikia apdovanojimus? Koks Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) kokybės apdovanojimų paplitimas šalies mastu? Kokiais kriterijais pagrįstas Europos kokybės vadybos fondo tobulumo modelis? Išryškinkite Europos kokybės vadybos fondo tobulumo modelio paskirtį. Kokia jo nauda jį naudojančiai organizacijai? Išsiaiškinkite organizacijos veiklos tobulinimo mechanizmą, vartojant Europos kokybės vadybos fondo tobulinimo modelį. Kuo skiriasi Demingo prizo, Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) Malcolm Baldrige Nacionalinio kokybės apdovanojimo ir Europos kokybės vadybos fondo tobulumo modeliai? Suinteresuotojų šalių poreikių patenkinimas. Kas gali būti organizacijos suinteresuotoji šalis? Paaiškinkite atskirų suinteresuotųjų šalių poreikius ir lūkesčius, adresuotus organizacijai. Kaip galėtumėte apibrėžti suinteresuotosios šalies sąvoką? Kokios yra tiesiogiai ir netiesiogiai suinteresuotosios šalys? Paaiškinkite, ar sunku geriausiu būdu patenkinti visų suinteresuotųjų šalių poreikius? Ar iškyla sunkumų tai padaryti? Jeigu taip, kokie tai sunkumai? Kokių pagrindinių tikslų, susijusių su vartotojų poreikių patenkinimu, siekia kiekvienas verslininkas? Apibrėžkite pagrindinius vartotojų tipus, su kuriais susiduria organizacija. Paaiškinkite vartotojų lūkesčius patenkinimo produktais schemą. Kokiu atveju pagal šią schemą vartotojai bus patenkinti, nepatenkinti ir labai patenkinti? Kaip identifikuoti išorinius vartotojus? Pagal kuriuos požymius segmentuojami vartotojai? Kaip elgtis su nepatenkintais vartotojais? Kokią žalą gali padaryti nepatenkinti vartotojai? Kokie yra vartotojų patenkinimo tyrimo metodai? Kokius žinote vartotojų patenkinimo tyrimo modelius šalies mastu? Produkto kūrimo metodai. Kokios yra svarbiausios produktų kategorijos? Kuo skiriasi intelektiniai produktai nuo kitų kategorijų produktų? Paaiškinkite, kuo vertingas kokybės funkcijos išskleidimo metodas. Iš ko susideda kokybės funkcijos išskleidimo matricų sistema? Kas yra kokybės namas?Kokia vartotojų poreikių ir naudos matricos funkcija? Kokie duomenys pateikiami planavimo matricoje? Kas įvyktų, jeigu produkto kūrimo procese nebūtų techninės koreliacijos matricos? Paaiškinkite santykių matricos svarbą. Kurioje matricoje ir kaip pateikti duomenys parodo, ar kuriamasis produktas bus konkurencingas?Kokie elementai, G. Taguchi nuomone, sudaro kokybės inžineriją? Apibūdinkite sistemos dizaino, parametrų dizaino ir tolerancijų dizaino turinį. Kas yra nominali parametro reikšmė ir tolerancijos? Kuo skiriasi tradicinė parametro atitikimo specifikacijoms nuostolio funkcija nuo Taguchi praradimų funkcijos? Kodėl kompanijos Sony praktikoje ekonomiškesnė ši paradoksali situacija: ekonomiškai apsimoka, kad kai kurie nekokybiški televizoriai patektų vartotojui, negu kad nė vienas nekokybiškas televizorius vartotojui nepatektų? Nuolatinis tobulinimas. Ar būtina darbą nuolat tobulinti, jeigu verslas sekasi labai gerai? Kuo skiriasi Japonijoje išplėtotas Kaizen nuolatinio tobulinimo metodas nuo inovacijų? Kokie Kaizen nuolatinio tobulinimo filosofijos privalumai, palyginti su inovacijomis? Kokie yra Shewharto-Demingo ciklo žingsniai? Kuo pasireiškia proceso valdymas kaip tobulinimo procesas? Kaip paaiškintumėte proceso silpnumo sąvoką? Kas yra reaktyvinis tobulinimas? Išvardinkite reaktyvinio tobulinimo žingsnius. Kurią iš daugelio kokybės problemų reikia išspręsti pirmiausia? Kokia rodiklių rūšis naudojama procesų valdymo atveju? Kokie rodikliai naudojami reaktyvinio tobulinimo atveju? Koks proaktyvinio tobulinimo ir strategijų kūrimo santykis? Kokie rodikliai naudojami proaktyvinio tobulinimo metodologijoje? Koks intuicijos vaidmuo sprendžiant proaktyvinio tobulinimo problemas? Kokie duomenų rinkimo metodai rekomenduojami proaktyviniame tobulinime? Palyginkite kiekybinių ir kokybinių duomenų privalumus ir trūkumus. Kuo pranašesni Kawakita principai, palyginti su tradiciniais rinkos tyrimo metodais? Ar daug vartotojų reikia aplankyti norint gauti duomenų proaktyviniam tobulinimui? Kokį vaidmenį galėtų atlikti diktofonai renkant iš vartotojų duomenis, kurie paskui bus panaudoti reaktyviniam tobulinimui? Kas yra "žuvų akvariumo" principas? Kokia jo esmė Kokių kategorijų vartotojai paprastai lankomi norint gauti duomenų proaktyviniam tobulinimui? Skaityti daugiau
Visuotinės kokybės vadyba (13)Visuotinės kokybės vadybos samprata ir raida. Patenkinti ir nepatenkinti vartotojai. Išoriniai ir vidiniai vartotojai. Įmonių politikos sudėtinės dalys. Visuotinės kokybės vadybos priemonės ir būdai. Prastos kokybės kaina. Vadovų tipai. Vadovo bendravimo nuostatos. Stresinių situacijų valdymas. Darbuotojų adaptacija. Darbo grupių tipai. Kokybės garantai. Personalo paieška ir atranka. Įvaizdžio sukūrimas. Paslaugų kokybė. Kokybės matavimas. ISO standartai. Konkurencijos vaidmuo. Mokymo vaidmuo. Kultūra ir visuotinės kokybės vadyba. Bendravimas versle. Bendravimo formos ir būdai. Gyvenimo kokybė. Visuotinės kokybės vadybos fazės. Organizacinės struktūros vaidmuo. Procesinis vadovavimas pagal Demingą. M. Džiurano "kokybės spiralė". Technologinio proceso kokybė. Tiekimo kokybės kontrolė. Gamybinio proceso vertinimas. 6 sigma programa kokybės srityje. Sisteminė analizė. Reikalavimai vadybininkams. Japoniškas ir amerikietiškas menedžmentas. Skaityti daugiau
Visuotinės kokybės vadyba: V. Šilinsko IĮ "Nojus"Įvadas. Santrauka. Įmonės charakteristika. Pagrindiniai uždaviniai ir tikslai. Gamybinė veikla. Rinka. Bendra rinkos apžvalga. Transporto šakos plėtra. Transporto paslaugų konkurencingumas. Marketingas. Marketingo metodai transporto įmonėje. Finansinis įmonės reguliavimas, kaina. Paslaugų realizavimas, rėmimas, reklama. Valdymas ir vadyba. Personalas. Darbo apmokėjimas. Papildomas darbo apmokėjimas. Ribojantys veiksniai ir rizikos faktoriai. Įmonės privalumai ir trūkumai. Pagrindiniai krovinių srauto maršrutai. Pakeitimai įmonės valdymo struktūroje. Būdai gamybos valdymo efektyvumui užtikrinti. Ekspedicinio padalinio įkūrimas. Įmonės techninės bazės tobulinimo kryptys. Pakeitimai įmonės marketingo srityje. Ekonominė dalis. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau