Šperos.lt > Vadyba > Kokybės vadyba > Kokybės vadybos kursiniai darbai
Kokybės vadybos kursiniai darbai

(57 darbai)

Aplinkos apsaugos vadybos sistemų pagal ISO 14001 efektyvumo tobulinimo perspektyvosSantrauka. Summary. Įvadas. Bendrieji aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimai. Pradinė aplinkos apsaugos analizė (PAAA). Planavimas. Pasirengimas. Atlikimas. Ataskaita. Teisiniai ir kiti reikalavimai. Aplinkos apsaugos tikslai ir uždaviniai. Aplinkos apsaugos tikslų rūšys. Tikslų raida. Aplinkos apsaugos vadybos sistemos įgyvendinimas. Struktūra ir atsakomybė. Parengtis avarijoms ir atsakomieji veiksmai. Strategijos kūrimas. Finansų vadybos tobulinimas. Mokesčiai. Finansavimas. Grįžtamasis ryšys. Informacijos pasidalijimas. Personalo rengimas. ISO 14001 diegimo raida Lietuvoje iki 2004 metų. ISO standartų diegimas Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Blogos kokybės kaštai ir jų įtaka darniam veiklos vystymuisiSantrauka. Summary. Įvadas. Šio darbo tikslas – išsiaiškinti blogos kokybės kaštų įtaką darniam veiklos vystymuisi bei pateikti jų mažinimo galimybes. Darnaus vystymosi samprata. Visuomenės vaidmuo siekiant darnaus vystymosi. Ateities procesų planavimas. Kolektyvinė socialinė atsakomybė (KSA). Visuotinės kokybės vadybos principai. Bloga kokybė. Prastos kokybės priežastys. Kokybės išlaidos. Kokybė išlaidų optimizavimas. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Darbo apmokėjimo organizavimas: UAB "Katra"Įvadas. Apmokėjimo už darbą organizavimo teorija ir praktika. Bendra darbo apmokėjimo samprata. Darbo apmokėjimo organizavimo principai. Darbo apmokėjimo organizavimo tyrimas. Darbo apmokėjimo organizavimo procesas. Darbo užmokesčio struktūra. Tarifinių atlygių pagrindimas. Individualaus ir kolektyvinio premijavimo sistemos. Išvados, atlikus analizę. Pasiūlymai, remiantis atliktu tyrimu. Darbo apmokėjimo organizavimo gerinimo principai. Premijavimo sistemų tobulinimas. Darbo apmokėjimo reguliavimas. Skaityti daugiau
Darbuotojų dalyvavimo kokybės gerinimo procese įvertinimas įmonėje "Srovė"Santrauka. Įvadas. Visuotinės kokybės vadybos esmė. Kas yra kokybė? Kas yra visuotinė kokybė? Kas yra visuotinės kokybės vadyba? Visuotinės kokybės vadybos (VKV) aspektai mokslinėje vadyboje. Kokybės tikslų išskleidimas. Organizacijos kultūros įtaka kokybės gerinimui. Darbo skatinimas. Darbo sunkumas. Tyrimo metodų ypatumai ir reikšmė atliekant tyrimą. Tyrimo metodai: kiekybiniai ir kokybiniai. Tyrimo metodų pasirinkimo kriterijus. Darbuotojų dalyvavimas kokybės gerinimo procese "Srovė" įvertinimas. Bendroji IĮ "Srovė" charakteristika. Darbuotojų kokybės gerinimo sąlygų apibūdinimas bendrais aspektais. Darbuotojų anketinės apklausos rezultatai ir jų apibendrinimas. Požiūrio į darbo kokybės gerinimą anketa. Darbo kokybės procesų analizė vyr. pardavėjos pareigose. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Darbuotojų požiūrio į visuotinės kokybės vadybą tyrimas: UAB "Vaivorykštė"Santrauka. Summary. Įvadas. Literatūros analizė. Kokybės samprata. Kokybės gerinimas. Josepho M. Jurano požiūris. W.Edvardo Demingo požiūris. Įmonės veiklos visuotinės kokybės vadybos atžvilgiu tyrimas. Teoriniai sprendimai. UAB "Vaivorykštė" trumpa veiklos apžvalga. Įmonės charakteristika. Produkcijos gamybos apimtys ir realizavimas. Pagrindinės UAB "Vaivorykštė" veiklos strategijos. UAB "Vaivorykštė" kokybės politika. UAB "Vaivorykštė" visuotinės Kokybės vadybos atžvilgiu tyrimas. Apklausa. Tyrimo eiga ir rezultatai. Išvados ir rekomendacijos. Požiūrio į darbo kokybę tyrimo anketa. Skaityti daugiau
Darbuotojų svarba kokybės valdymuiĮvadas. Santrauka. Summary. Literatūros analizė. Visuotinės kokybės vadyba. Darbuotojų svarba kokybės valdymui. Teoriniai sprendiniai. Tyrimai ir jų sprendiniai. Išvados. Skaityti daugiau
Darnaus vystymosi indikatoriaiSantrauka. Įvadas. indikatorių naudojimas darnumui įvertinti. Makroekonominių rodiklių naudojimas darnumui ir gerovei matuoti. Indikatorių naudojimas darniam ekonomikos vystymuisi įvertinti. Aplinkos indikatoriai. Kiti darnaus vystymosi rodikliai. Darnaus vystymosi rodikliai. Lietuvos darnaus vystymosi rodiklių sąrašas parengtas atsižvelgiant į Europos Sąjungą (ES). Išvados. Skaityti daugiau
Dešimt kokybės valdymo priemonių ir būdųModelių žvalgyba. Mokymas. Orientacija į procesą. Problemų apsibrėžimas. Problemų sprendimas. Kokybės laidavimas: firmos darbuotojų vaidmuo. Aktyvioji vadyba. Tiekėjų kokybės laidavimas. Bendravimas. Darbuotojų pripažinimas ir paskata. Skaityti daugiau
Įmonės komandinio darbo organizavimas siekiant gerinti kokybę: AB "Lietuvos Telekomas"Santrauka. Įvadas. Organizacijos komandinio darbo organizavimas siekiant gerinti kokybę. Organizacijos teorinė raida. Visuotinės kokybės vadybos koncepcija. Komandos samprata. Komandos kūrimas. Komandinio darbo organizavimas. Komandos funkcionavimo ciklo etapai. Komandos vidinė sandara. Komandinio darbo sąlygos. Teoriniai sprendimai. Visuotinės kokybės įgyvendinimo organizavimas. Tyrimo metodų parinkimas. Komandinio darbo būklės nustatymas. Komandos narių funkcijos. Komandinio darbo rezultatų sprendimų priėmimas. Tyrimai ir jų rezultatai. Tyrimo tikslas ir uždaviniai. AB "Lietuvos telekomas" pristatymas. Tyrimo aprašymas. Tyrimo rezultatai. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (2). Skaityti daugiau
Įmonės paslaugos kokybės įvertinimas, nurodant blogos kokybės priežastisĮmonės paslaugos kokybės įvertinimas, nurodant blogos kokybės priežastis. Santrauka. Summary. Įvadas. Literatūros analizė. Teoriniai sprendimai. Tyrimai ir jų rezultatai. Tyrimo eiga. Vartotojų duomenų apibendrinimas ir įvertinimas. Darbuotojų duomenų apibendrinimas ir įvertinimas. Tyrimo rezultatai. Išvados ir rekomendacijos. Priedai. Darbas iliustruotas grafikais ir lentelėmis. Skaityti daugiau
Įmonės teikiamų paslaugų kokybė Šiaulių kolegijos studentų vertinimu: AB "Šiaulių bankas"Akcinės bendrovės "Šiaulių bankas" teikiamų paslaugų kokybė Šiaulių kolegijos studentų vertinimu. Lentelės, iliustracijos ir diagramos. Įvadas. Paslaugų kokybė. Paslaugų kokybės samprata. Paslaugų kokybės matavimas. Paslaugų kokybės veiksniai ir vertinimo kriterijai. Paslaugų kokybės modeliai. Paslaugų kokybės valdymas. Tyrimo instrumentarijaus charakteristika. Akcinės bendrovės "Šiaulių bankas" paslaugų kokybės tyrimo rezultatų analizė. Išvados. Rekomendacijos. Skaityti daugiau
Įmonės veiklos įvertinimas, remiantis Europos kokybės vadybos fondo tobulumo modeliu: UAB "Arstat"Tyrimo objektu pasirinktas Europos kokybės vadybos fondo tobulumo modelis ir jo pritaikymas, įvertinant UAB "Arstat" veiklą. Tyrimo tikslas - UAB "Arstat" veiklos įvertinimas, remiantis Europos kokybės vadybos fondo tobulumo modeliu. Bendras įmonės veiklos aprašymas. Akcinis kapitalas. Įmonės darbuotojai. Įmonės produkcija. Įmonės konkurentai. Technologinis procesas. Vertinimo proceso aprašymas. Kriterijų ir kriterijų dalių apibūdinimas. Vadovų veikla. Vadovų veiksmai asmeniniu pavyzdžiu propaguojant ir įgyvendinant tobulumą. Vadovų veiksmai, kuriant valdymo sistemas ir skatinant įmonės valdymo sistemų tobulinimą. Vadovų veiksmai bendraujant su klientais, tiekėjais ir kitomis įmonėmis, profesinėmis, visuomeninėmis bei kitomis organizacijomis. Vadovų veiksmai remiant ir pripažįstant organizacijos žmones. Politika ir strategija. Tinkamos ir išsamios informacijos apie suinteresuotųjų organizacijos veikla grupių poreikius ir lūkesčius panaudojimas, rengiant politiką ir strategiją. Tinkamos ir išsamios informacijos iš veiklos pasiekimų matavimo, tyrimų, mokymosi ir kūrybinės veiklos panaudojimas, rengiant politiką ir strategiją. Politikos ir strategijos parengimas, peržiūrėjimas ir atnaujinimas. Politikos ir strategijos skleidimas pagrindinių procesų struktūroje. Žmonės. Partnerystės ir ištekliai. Procesai. Klientų rezultatai. Žmonių rezultatai. Visuomenės rezultatai. Pagrindiniai veiklos rezultatai. Kriterijų, kriterijų dalių ir bendras įmonės įvertinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės veiklos įvertinimas, remiantis vertinimo modeliu nacionaliniam kokybės prizui laimėti: UAB "Lituanica"Įvadas. Bendras įmonės veiklos aprašymas. Organizacijos vertinimo proceso aprašymas. Kriterijų ir kriterijų dalių apibūdinimas. Personalo vadyba. Politika ir strategija. Išteklių valdymas. Procesų valdymas. Darbuotojų poreikių patenkinimas. Klientų poreikių patenkinimas. Poveikis visuomenei. Verslo rezultatai. Bendras įmonės įvertinimas. Išvados ir rekomendacijos. Skaityti daugiau
ISO 9000 serijos taikymas pramonės srityjeĮvadas. Taikymo sritis. Kokybės vadybos sistemų pagrindai. Kokybės vadybos sistemų tikslingumas. Reikalavimai kokybės vadybos sistemoms ir produktams. Požiūris į kokybės vadybos sistemas. Procesinis požiūris. Kokybės politika ir kokybės tikslai. Aukščiausiosios vadovybės vaidmuo kokybės vadybos sistemoje. Dokumentacija. Dokumentavimo reikšmė. Kokybės vadybos sistemose naudojamų dokumentų tipai. Kokybės vadybos sistemų įvertinimas. Kokybės vadybos sistemos įvertinimo procesai. Kokybės vadybos sistemos auditas. Kokybės vadybos sistemos vertinamoji analizė. Savianalizė. Nuolatinis gerinimas. Statistinių metodų vaidmuo. Kokybės vadybos sistemų ir kitų vadybos sistemų dėmesio centrai. Kokybės vadybos sistemų ir organizacijos tobulumo modelių ryšys. Terminai ir apibrėžimai. Gamybos proceso projektavimas ir tobulinimas AB "Puntukas". Projektavimas. Konstravimo skyriaus valdymo – organizacinė schema. Konstravimo skyriaus darbo ryšių schema. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
ISO 9000 standartų taikymasISO šeima. ISO standartai Lietuvoje. Lietuvos standartizacijos departamento teisių perėmimas. ISO 9000 diegimo procesas įmonėje. Kokybės vadybos sistemų nelygiavertiškumas. ISO 9000 serijos standartų ir visuotinės. kokybės vadybos santykio problema. Kritika dėl neatitikimo šiandieniniam nesusipratimui apie kokybės vadybą. Kritika dėl organizacinės kultūros ignoravimo. Išvados. Skaityti daugiau
ISO standartų taikymas organizacijojeĮvadas. ISO standartai ir jų reikšmė. ISO standartų raida. Visuomenės ir standartizacijos santykis. Standartai ir standartizacija Lietuvoje. Kokybės valdymo sistemos diegimas. Pasaulio praktika diegiant kokybės sistemas. ISO standarto struktūra. ISO standartų diegimo praktika Lietuvoje. ISO standarto taikymas filiale "Kauno geležinkelių infrastruktūra" rezultatai ir analizė. Kokybės valdymo sistema filiale "Kauno geležinkelių Infrastruktūra". ISO 9002 standarto reikalavimų patenkinimo rezultatai. Vidaus auditai. Kokybės sistemos pastovus tobulinimas ir gerinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Kiekybiniai sprendimų metodai (21)Koreliacinė regresinė analizė. Tyrimo tikslo aprašymas. Koreliacinė analizė Y su kiekvienu X1, X2, X3, X4, X5. Atrinkti X1, X2, Xm (m≥ 3) regresinei analizei atlikti. Porinė regresinė analizė Y su kiekvienu X1, X2, X3. Daugianarės koreliacinės regresinės analizės Y su (X1,,Xm) atlikimas. Gautų rezultatų aprašymas. Tyrimo rezultatų taikymo pavyzdžiai. Prognozavimas. Slenkančio vidurkio metodas. Prognozė eksponentinio išlyginimo metodu. Gamybos planavimo uždavinys. Gamybos planavimo uždavinio sudarymas ir sprendimas. Transporto uždavinys. Skaityti daugiau
Kokybės įtaka organizacijos efektyvumui ir rezultatyvumuiKokybės samprata. Kokybės sąvokos ir terminai. Kokybės vadybos raida. Kokybės inspektavimo reikšmės didėjimas. Kokybės revoliucija Japonijoje - Edvardsas Demingas. Visuotinės kokybės vadybos komponentai. Trys esminės visuotinės kokybės vadybos nuostatos. Penki visuotinės kokybės vadybos principai. Dešimt vadybos priemonių. Esamos praktikos ir visuotinės kokybės vadybos palyginimas. Visuotinės kokybės vadybos vaidmuo. Visuotinės kokybės vadybos įgyvendinimo Lietuvoje trikdžiai. Kokybės kaštai (išlaidos). Su kokybe susijusių išlaidų analizės poreikis. Vidinių nuostolių išlaidos. Išorinių nuostolių išlaidos. Įsipareigojimas patenkinti vartotojo poreikius. Darbo koncepcijos kitimas. Vartotojo tenkinimo strategija. Filosofija "Nusiskundimas kaip dovana. Problemų sprendimo nuoseklumas. Problemos apsibrėžimas. Blogos kokybės priežasčių analizė. Sprendinio įgyvendinimo planas. Metodai ir priemonės sprendimams priimti ir įgyvendinti. Gamybos sistemos susiejimo su tobulinimo sistema svarba. Demingo 10 žingsnių sistema, kuri nuolat gali tobulėti. Atlyginimo už darbą organizavimas ir darbo normavimas. Atlyginimo už darbą santykis su darbo kokybe. Darbų įvertinimo ypatybės visuotinės kokybės vadyboje. Kliūtys organizacijai stengiantis įgyvendinti KVS. Išvados. Skaityti daugiau
Kokybės kaštų programa UAB "Makroprintas"Santrauka. Summary. Įvadas. Literatūros analizė. Teoriniai sprendimai. Tyrimai ir jų rezultatai. Prevenciniai kaštai. Įvertinimo kaštai. Vidiniai nesėkmės kaštai. Išoriniai nesėkmės kaštai. Kokybės kaštų gerinimo tikslai. Prevenciniai kaštai. Išvados ir rekomendacijos. Grafikai. Skaityti daugiau
Kokybės kontrolės analizė ir tobulinimas: UAB "Senukai"Įvadas. Teorinė dalis. Paslaugų ir paslaugų teikimo savybės, samprata. Kokybės kontrole ir jos samprata. Paslaugų kokybės kontrolės samprata. Užtikrinimas, vartotojai. Kokybės tobulinimas. Kokybės produkcija. Praktinė dalis. Įmonės tiklsai ir jos veiklos aprašymas. Veiklos srautų diagrama. Veiklos modeliai kiekvienam panaudos atvejui. Išvados. Skaityti daugiau